Środki trwałe przedsiębiorstwa: rodzaje i wycena

Zakup nieruchomości, maszyn lub samochodu służbowego również znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Jak prawidłowo wycenić i zaksięgować aktywa, aby wszystko sprostało kontroli urzędu skarbowego? Wystarczy pamiętać o kilku zasadach.

Co to jest środek trwały?

Środki trwałe z perspektywy księgowej i podatkowej reguluje kilka przepisów. Są to przede wszystkim ustawa o rachunkowości (AoA) wraz z powiązanym z nią rozporządzeniem oraz ustawa o podatku dochod owym (ITA).

Zgodnie z nimi, za środki trwałe uznaje się generalnie takie składniki majątku firmy, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok i których cena nabycia przekracza określony limit.

Środki trwałe dzielą się na 3 kategorie:

Rzeczowe aktywa trwałe (PP&E)

Z podatkowego punktu widzenia za środki trwałe uznaje się większość nieruchomości i odrębnych ruchomości (np. maszyn i samochodów) o wartości przekraczającej 80 000 CZK (jeśli pełnią funkcje operacyjne i techniczne przez okres dłuższy niż 1 rok). Ponadto grupa ta obejmuje ich ulepszenia techniczne (np. rekonstrukcje lub rozbudowy), dorosłe zwierzęta i ich grupy o wartości przekraczającej 80 000 CZK oraz kilka innych rodzajów nieruchomości wymienionych w § 26 ITA.

Z punktu widzenia rachunkowości korporacyjnej grupa ta obejmuje zasadniczo aktywa o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok - minimalną wartość zaliczenia aktywów do tej kategorii określa sama spółka na podstawie wewnętrznych regulacji.

Rzeczowe aktywa trwałe są dalej podzielone na 2 rodzaje:


1) Amortyzowane


Są to aktywa, które z czasem zużywają się i tracą na wartości. Są to zazwyczaj budynki, pojazdy, zwierzęta gospodarskie lub drzewa owocowe. Ich zużycie jest rozliczane poprzez amortyzację.

Amortyzacja zarówno zmniejsza wartość księgową aktywów, jak i, pod pewnymi warunkami, może być uznana za koszt uzyskania przychodu.

Wskazówka! Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi amortyzacji środków trwałych.

2) Nieamortyzowane


Są to aktywa, które z czasem zyskują na wartości. Obejmuje to grunty, dzieła sztuki i kolekcje. Te aktywa nie są amortyzowane.

Rzeczowe aktywa trwałe są najczęściej ujmowane w grupach księgowych 02 (amortyzowane rzeczowe aktywa trwałe) i 03 (niezamortyzowane rzeczowe aktywa trwałe). Następnie pojawiają się w bilansie jako aktywa, podobnie jak inne rodzaje środków trwałych.

Warto wiedzieć:

Oprócz tych kategorii, w praktyce spotykamy się również z tzw. małymi rzeczowymi aktywami trwałymi. Mają one okres użytkowania dłuższy niż 1 rok, ale wartość mniejszą niż ustawowe 80 000 CZK.

Z podatkowego punktu widzenia jest on rozliczany jako jednorazowy koszt podatkowy (do momentu zużycia) lub jest amortyzowany, a amortyzacja księgowa jest wykorzystywana jako koszt podatkowy.

Wartości niematerialne i prawne (DNM)

Wartości niematerialne i prawne to pojęcie nieco bardziej abstrakcyjne. Są to rzeczy, które mają charakter niematerialny, ale mają wartość księgową.

Obejmują one oprogramowanie, wyniki badań i rozwoju (takie jak patenty), prawa do wyceny lub wartość marki, tj. różnicę między wartością rynkową firmy a wartością jej aktywów.

Uwaga! Wartości niematerialne i prawne z datą klasyfikacji od 1 stycznia 2021 r. nie podlegają amortyzacji dla celów podatkowych. Można je jednak amortyzować księgowo, co pomniejszy podstawę opodatkowania jako wydatki (koszty) poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia i zachowania przychodów podlegających opodatkowaniu (§24 ZDP lit. v) ust. 2).

Księgowanie DNM odbywa się w grupie kont 01.

Długoterminowe aktywa finansowe (DFM)

Długoterminowe aktywa finansowe obejmują głównie papiery wartościowe, udziały w innych spółkach, pożyczki i tym podobne (wszystkie z terminem zapadalności powyżej 1 roku).

DFM nie są wykorzystywane do działalności operacyjnej, ale zapewniają przedsiębiorstwu różne przychody lub wpływy w innych spółkach. DFM jest księgowany w grupie kont 06.


Rodzaj środka trwałego Kryterium klasyfikacji (okres użytkowania/wartość) Przykład Amortyzacja Grupa księgowa
środki trwałe podlegające amortyzacji >1 rok / ponad 80 000 CZK budynki, maszyny, pojazdy tak, amortyzacja księgowa i podatkowa 02
środki trwałe nie podlegające amortyzacji >1 rok / ponad 80 000 CZK grunty, dzieła sztuki nie amortyzowane 03
małe środki trwałe >1 rok / poniżej 80 000 CZK laptopy,
meble,
małe aktywa
jest amortyzowany, jeśli nie jest uwzględniony w zużyciu zgodnie z wewnętrznymi przepisami spółki (grupy dla DHM lub zapasów)
wartości niematerialne i prawne >1 rok oprogramowanie, licencje w większości tak, tylko amortyzacja księgowa 01
finansowe >1 rok papiery wartościowe nieamortyzowane 06

Wycena środków trwałych

Prawidłowa wycena aktywów w sprawozdaniu finansowym spółki jest również ważna. Wynika to z faktu, że zgodnie z prawem musi ona wiernie odzwierciedlać aktualny stan i wartość aktywów spółki. Środki trwałe są wyceniane na jeden z 4 sposobów:

Koszt

Jest to cena zakupu środka trwałego. Jest to koszt nabycia + dodatkowe koszty nabycia (np. wysyłka, montaż, cło).

Z drugiej strony nieuwzględnia się różnic kursowych ani kosztów naprawy.

Czy wiesz, że: techniczna aprecjacja składnika aktywów zwiększa wartość wyceny składnika aktywów?

Koszt odtworzenia

Jest to cena, po której składnik aktywów zostałby nabyty w momencie jego rozliczenia. Jest ona ustalana na podstawie profesjonalnej wyceny. Koszt odtworzenia jest wykorzystywany do wyceny darowizn lub aktywów, dla których nie można ustalić pierwotnego kosztu.

Koszt własny

Czy składnik aktywów został wytworzony bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności? Wówczas jego wartość księgowa uwzględnia wszystkie bezpośrednie (np. materiały, wynagrodzenia pracowników) i pośrednie (np. energia, czynsz hali produkcyjnej) koszty jego wytworzenia.

Wartość nominalna

Aktywa finansowe, zazwyczaj papiery wartościowe, zazwyczaj wycenia się według ich wartości nominalnej. Ponieważ jednak ich wartość często ulega wahaniom, niektóre papiery wartościowe muszą zostać przeszacowane do wartości godziwej (rynkowej) na dzień bilansowy zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości.

Księgowość po lewej stronie

Potrzebujesz niezawodnego partnera do zarządzania księgowością Twojej firmy? Skontaktuj się z naszym zespołem księgowym. Stworzymy sprawozdania finansowe, obliczymy amortyzację i przygotujemy podatki - wszystko w jasny i profesjonalny sposób. Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga