Zmiany w podatku od nieruchomości od 2024 roku. Kto składa nową deklarację?

Niedawno przyjęty pakiet konsolidacji podat kowej wprowadza szereg innowacji. Dowiedz się, jakie są główne zmiany w podatku od nieruchomości, kto musi złożyć nową deklarację podatkową i jak to zrobić.

Co się zmienia od 2024 roku?

Korekty zasad dotyczących powierzchni utwardzonych

Jednym ze zmienionych obszarów jest tzw. powierzchnia utwardzona. Do tej pory opodatkowanie powierzchni utwardzonej było powiązane wyłącznie z gruntami typu pozostały teren lub teren zabudowany i podwórze - teraz to powiązanie z konkretnym rodzajem gruntu zostało usunięte. Co to oznacza w praktyce?

 • Powierzchnie utwardzone będą teraz opodatkowane na wszystkich gruntach.
 • Jeśli posiadasz działkę z utwardzoną powierzchnią inną niż poprzednio opodatkowane inne powierzchnie i tereny zabudowane oraz dziedzińce, pamiętaj o złożeniu zeznania podatkowego do 31 stycznia 2024 roku.

Ponadto, zmodyfikowano definicję, zgodnie z którą powierzchnia utwardzona to działka gruntu lub część działki gruntu, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej lub którą przedsiębiorca zakwalifikował jako nieruchomość przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy o podatku dochodowym i której powierzchnia utwardzona jest budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego bez pionowej konstrukcji wsporczej. Następnie obejmuje powierzchnię basenu, zbiornika lub bocznicy, chyba że są to konstrukcje podlegające opodatkowaniu.

Gruntem budowlanym jest również grunt, na którym stoi już budynek

Zasady zmieniły się również w odniesieniu do gruntów budowlanych, gdzie będą one teraz obejmować grunty, na których stoi już budynek, ale na których trwa również budowa innego budynku podlegającego opodat kowaniu.

Oznacza to sytuację, w której np. na działce o jednym numerze stoi już dom jednorodzinny, a obok niego budowany jest kolejny, bez podziału gruntu. Do tej pory za działkę budowlaną uznawano jedynie grunt niezabudowany.

Podatek będzie zmieniał się co roku o współczynnik inflacji

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie współczynnika inflacji, który będzie okresowo korygował podatek od nieruchomości o inflację za poprzedni okres.

Na 2024 r. współczynnik ten ustalono na poziomie 1. Ministerstwo Finansów będzie ogłaszać jego kolejne zmiany do 30 czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy (np. do 30 czerwca 2025 r. ogłosi współczynnik dla stawek podatku na 2026 r.).

Wzrost stawek podatku od nieruchomości

Oprócz dostosowania definicji i wprowadzenia współczynnika, nastąpił znaczny wzrost stawek podatku od nieruchomości. Nie ma potrzeby składania deklaracji podatkowej w związku z tą zmianą; organy podatkowe powinny automatycznie odzwierciedlić korekty stawek w naliczeniu płatności.


Zasady składania deklaracji podatku od nieruchomości

Termin złożenia deklaracji upływa 31 stycznia 2024 roku. Składasz ją z wyprzedzeniem, tj. za rok 2024, zgodnie z danymi lub stanem w ewidencji gruntów na dzień 1 stycznia 2024 roku. Dotyczy to sytuacji, gdy w poprzednim roku nastąpiła zmiana w stanie nieruchomości, która powoduje obowiązek złożenia zeznania (zob. przykłady poniżej).

Jeśli posiadasz nieruchomości w więcej niż jednym obszarze katastralnym (np. jedną w Pilznie i jedną w Jihlavie) i musisz złożyć deklarację, złóż ją do lokalnych organów podatkowych dla każdej nieruchomości osobno.

Podatek nie jest płatny w ramach jednego urzędu skarbowego, jeśli całkowite zobowiązanie podatkowe nie przekracza 50 CZK.

WSKAZÓWKA: Termin zapłaty podatku (lub pierwszej raty) upływa 31 maja 2024 r. Czy masz skrzynkę danych? Administracja podatkowa prześle instrukcje dotyczące płatności w maju. Jeśli nie masz karty danych, przejdź na płatność przelewem bankowym lub SIPO na czas, aby uniknąć opłat za noty polecenia zapłaty. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym artykule na temat płatności podatku od nieruchomości.

Przed złożeniem zeznania zalecamy sprawdzenie, czy gmina wydała wiążące rozporządzenie o zwolnieniu z podatku dla konkretnych nieruchomości (np. w przypadku innych obszarów o typie użytkowania jałowym, podmokłym, granicznym, wzgórz, terenów zielonych lub innych obszarów znajdujących się na terytorium gminy), które podlegają jej jurysdykcji.

Kiedy należy złożyć deklarację podatku od nieruchomości?

Typowe zmiany, które powodują obowiązek złożenia zeznania podatkowego obejmują:

 • Zakup nieruchomości;
 • sprzedaż nieruchomości (należy poinformować organy podatkowe poprzez zawiadomienie o ustaniu obowiązku podatkowego);
 • zatwierdzenie budowy;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • zmiana budynku (rozbudowa, rozbiórka);
 • zmiana powierzchni lub rodzaju gruntu w katastrze, np. z powodu cyfryzacji.

W związku z nowelizacją ustawy istnieje nowy obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dla tych nieruchomości i sytuacji:

 • Działka budowlana. Nowa działka budowlana może również powstać na gruncie, na którym stoi już budynek. W takiej sytuacji należy złożyć deklarację podatkową.
 • Garaż. Jest to obecnie definiowane jako jakakolwiek podlegająca opodatkowaniu struktura z wykorzystaniem garażu, niezależnie od faktycznego wykorzystania. Jeśli więc wcześniej opodatkowałeś swój garaż jako dodatek do głównego budynku lub jako inny budynek, złóż zeznanie podatkowe.
 • Budynek lub jednostka bez znanego właściciela. Takie budynki są opodatkowane przez ich najemcę, który również musi złożyć zeznanie podatkowe.
 • Powierzchnia utwardzona. Do tej pory powierzchnia utwardzona (np. utwardzony parking) podlegała opodatkowaniu tylko na gruncie zarejestrowanym w ewidencji gruntów jako pozostała powierzchnia lub powierzchnia zabudowana i podwórze. Obecnie powierzchnia utwardzona będzie podlegać opodatkowaniu na każdym rodzaju gruntu (np. na użytkach zielonych lub gruntach ornych). W związku z tym, jeśli posiadasz utwardzoną powierzchnię, która nie była opodatkowana jako taka ze względu na rodzaj gruntu, na którym się znajdowała, musisz złożyć zeznanie podatkowe i opodatkować tę utwardzoną powierzchnię zgodnie z jej powierzchnią.

WSKAZÓWKA: Nowe narzędzie z urzędu skarbowego pomoże ci w złożeniu zeznania podatkowego. Przeczytaj więcej o aplikacji do wstępnego wypełniania formularza.

Kiedy nie składa się deklaracji na podatek od nieruchomości?

Z kolei kolejne nowelizacje ustawy o podatku od nieruchomości nie są powodem do składania nowej deklaracji (organy podatkowe uwzględnią je automatycznie). Należą do nich w szczególności:

 • Podwyższenie stawek podatkowych;
 • zmiany współczynników;
 • wprowadzenie stawek dla gruntów o innym przeznaczeniu niż grunty o kodzie Q oraz dla gruntów o innym przeznaczeniu niż grunty jałowe, podmokłe, graniczne, wzniesienia lub tereny zielone o kodzie W;
 • modyfikacje zwolnień (zwolnione są jednostki systemu przesyłowego, przesyłowo-rozdzielczego lub urządzenia ciepłowniczego zgodnie z ustawą Prawo energetyczne).

W związku z licznymi zmianami i kwestiami interpretacyjnymi, IRS wydał materiały informacyjne szczegółowo opisujące wszystkie te zmiany wraz z przykładami.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga